Chính sách bảo mật

Tại MyPro, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn khỏi bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng cho bất kỳ trang web bên ngoài nào mà bạn có thể truy cập từ các liên kết có trên bất kỳ trang nào của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích khách truy cập lưu ý khi họ rời khỏi MyPro.com và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web thu thập thông tin nhận dạng cá nhân.

Chính sách nêu dưới đây chỉ áp dụng cho MyPro.com.vn trừ khi có quy định khác. Tham chiếu đến “Sản phẩm” đề cập đến bất kỳ và tất cả các dịch vụ và / hoặc sản phẩm của MyPro bao gồm, nhưng không giới hạn, sản phẩm tiếp thị qua email của nó.

Bạn giữ lại những loại thông tin nào?

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập những điều sau:

Tên miền bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi
Địa chỉ IP bạn sử dụng
Hệ điều hành và trình duyệt Internet bạn sử dụng
Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi
Các trang chính xác bạn truy cập
Địa chỉ trực tuyến của trang web bạn đã sử dụng để đến trang web của chúng tôi

Chúng tôi cũng sẽ giữ lại những gì được gọi là “cookie”. Đây là những tệp văn bản độc quyền theo dõi thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Các tệp giám sát bất kỳ tùy chọn cá nhân nào bạn đã nhập khi bạn truy cập MyPro.com.vn lần đầu tiên. Điều này giúp bạn không phải nhập lại các chi tiết giống nhau mỗi khi truy cập.

Tại sao chúng tôi biên dịch những dữ liệu này?

Dữ liệu chúng tôi thu thập cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn mức độ dịch vụ cao hơn.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

MyPro vẫn cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi trong tài khoản của bạn bao gồm dữ liệu thẻ tín dụng, dữ liệu liên hệ và thông tin chữ ký, và cơ sở dữ liệu liên hệ cá nhân bằng mọi cách có sẵn. Điều nay bao gồm:

Điều tra lý lịch tội phạm của bất kỳ nhân viên nào với một quá trình sàng lọc kỹ lưỡng

Yêu cầu nhân viên ký một thỏa thuận bảo mật

Ai sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của tôi?

Chúng tôi có thể cung cấp cho nhân viên dịch vụ khách hàng một số thông tin của bạn để cải thiện mức độ dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để nhân viên thực hiện công việc bảo trì cần thiết hoặc để xác minh tính toàn vẹn của hệ thống máy tính của chúng tôi.
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn tham gia vào bất kỳ loại hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận nào hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đang đe dọa sự an toàn thể chất của một cá nhân khác.
Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho tòa án được ủy quyền khi nhận được yêu cầu tư pháp chính thức.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào mà chúng tôi đã nêu trên trang web của chúng tôi.

Tôi có thể chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào khỏi trang web của bạn không?

Có, bạn có thể chọn xóa bất kỳ thông tin nào ngoại trừ các liên hệ đã yêu cầu từ chối tham gia cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi giữ lại các yêu cầu từ chối để tuân thủ Đạo luật CanSpam. Nếu bạn xóa dữ liệu quan trọng như địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ của mình, điều đó sẽ hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Tôi có thể tắt cookie trên trang web của bạn không?

Có, bạn có thể chọn tắt tùy chọn cookie trên máy tính của mình. Bạn cũng có thể quyết định xóa tên hoặc địa chỉ email của mình khỏi danh sách phân phối email của chúng tôi.

Chính sách của bạn đối với các bài đăng trên blog và mạng xã hội là gì?

MyPro cho phép bạn đăng nhận xét trên blog của chúng tôi và giao tiếp với chúng tôi thông qua nhiều phương tiện truyền thông điện tử và / hoặc mạng xã hội. Điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng bạn không bắt buộc phải tiết lộ danh tính của mình cho người khác. Nếu bạn tiết lộ danh tính của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào thông qua như vậy có nghĩa là bạn tự chịu rủi ro. MyPro không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào, cá nhân hoặc cách khác, mà bạn chọn để giao tiếp hoặc trao đổi theo cách này. Hơn nữa, bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ bạn phải có quyền tiết lộ và việc tiết lộ thông tin đó không được vi phạm bất kỳ yêu cầu bảo mật hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào.

Ngoài ra, trong trường hợp bạn gửi bất kỳ tuyên bố nào về việc bạn sử dụng Sản phẩm (“Lời chứng thực”) và / hoặc trong trường hợp bạn gửi ảnh (“Ảnh”) cùng với bất kỳ tuyên bố nào như vậy, cả Lời chứng thực và Ảnh đều có thể được sử dụng liên quan đến việc công khai MyPro, bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản phẩm. Việc sử dụng như vậy sẽ hoàn toàn theo quyết định của MyPro.

Theo đó, bạn cho phép không thể hủy ngang qua MyPro sao chép, trưng bày, xuất bản và phân phối Lời chứng thực và / hoặc Ảnh theo bất kỳ cách nào, thông qua bất kỳ phương tiện nào, cho dù hiện tại hoặc đã tồn tại sau đây, bao gồm, nhưng không giới hạn, online, in ấn, đa phương tiện, phim và video, nhằm mục đích quảng bá MyPro trên toàn thế giới. Bạn hiểu thêm và đồng ý rằng MyPro có thể chỉnh sửa và / hoặc sửa đổi nội dung gửi của bạn nếu thấy phù hợp. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra yêu cầu nào về tiền bạc hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác đối với MyPro, công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh của nó, thành viên, cán bộ, đại lý và đại diện, về việc sử dụng hoặc liên quan đến việc sử dụng Chứng thực và / hoặc Ảnh . Ngoài ra, bạn từ bỏ mọi quyền kiểm tra hoặc phê duyệt thành phẩm, bao gồm, nhưng không giới hạn, bản sao bằng văn bản, trong đó ảnh của bạn xuất hiện.

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ thành phẩm nào bao gồm Lời chứng thực và / hoặc Ảnh cũng như không có quyền kiểm tra hoặc phê duyệt bất kỳ Lời chứng thực và / hoặc Ảnh đã được sửa đổi hoặc chỉnh sửa nào.

Theo đó, bạn hiểu và thừa nhận rằng sau khi được MyPro phát hành, hình ảnh của bạn có thể được bên thứ ba sử dụng và rằng MyPro sẽ không có quyền kiểm soát đối với việc sử dụng như vậy bởi bên thứ ba đó.

Theo đó, bạn giữ quyền vô hại và thả MyPro, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, thành viên, cán bộ, đại lý và đại diện của nó khỏi tất cả các khiếu nại, yêu cầu và nguyên nhân hành động mà bạn, những người thừa kế, đại diện, người thi hành, quản trị viên hoặc bất kỳ người nào khác hành động thay mặt tôi hoặc thay mặt cho di sản của bạn có hoặc có thể có bởi lý do ủy quyền này.

Theo đây, bạn chứng nhận và xác nhận rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và Lời chứng thực do bạn viết và Ảnh được gửi, nếu có, là của bạn và không bên nào khác nắm giữ bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong các tài liệu đó và bạn đồng ý với giữ Quyền Thư tín vô hại trong trường hợp khiếu nại đó được đưa ra bởi (các) bên thứ ba. Bạn hiểu rằng trong trường hợp bạn dưới 18 tuổi, bạn sẽ không gửi bất kỳ Lời chứng thực hoặc Hình ảnh nào như được mô tả ở đây ở trên.

Bạn tự do đồng ý với việc sử dụng Lời chứng thực và / hoặc Ảnh của bạn qua Thư Quyền.

Làm thế nào tôi biết nếu chính sách bảo mật này thay đổi?

MyPro có thể thực hiện các thay đổi đối với chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào, vì vậy bạn nên xem xét định kỳ để xem liệu phiên bản cập nhật đã được đăng chưa. Bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của MyPro.com sẽ được đăng trên trang web. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ cá nhân với tất cả các khách hàng của chúng tôi để thông báo cho họ về sự thay đổi.

Nếu một công ty khác mua hoặc bán MyPro, chúng tôi cũng sẽ cố gắng thông báo cho từng cá nhân bạn. Sau đó, bạn có thể chọn xem bạn muốn hủy hoặc duy trì tài khoản hiện tại của mình.

Zalo
Support